Nieuws

De ABRvS bevestigt op 10 juni 2020 wederom de hoofdregel in het bestuursrecht: alle relevante stukken moeten worden verstrekt.

15 Jun 2020

Artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) regelt dat een partij een verzoek kan indienen om bepaalde stukken in een bestuursrechtelijke procedure enkel door de bestuursrechter in mogen worden gezien, het zogeheten “verzoek om beperkte kennisneming van een stuk”. De hoogste bestuursrechter op dit gebied, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft op 10 juni 2020 een overzichtuitspraak gedaan vanwege het bestaan van een levende behoefte in de rechtspraktijk, aldus de ABRvS.

In de kwestie die voorlag aan de ABRvS heeft de korpschef een verzoek gedaan tot geheimhouding van een aantal processen-verbaal wegens gewichtige redenen. De ABRvS heeft overzichtelijk uiteengezet wanneer in ieder geval géén sprake is van gewichtige redenen (rechtsoverweging 13 e.v.) en wanneer hier in ieder geval wél sprake van is (rechtsoverweging 16 e.v.). Van belang is het hier om op te merken dat de rechter altijd een belangenafweging dient te maken tussen enerzijds de beperkte kennisneming van een stuk en het belang van de partij om alle stukken openbaar te maken. De ABRvS achtte het in die kwestie van groot belang dat de korpschef een zeer gedetailleerde samenvatting in het geding had gebracht over de inhoud van de “geheime” stukken. Hierdoor achtte de ABRvS géén van de partijen benadeeld in hun belangen, waarbij grote waarde is gehecht aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen (lees: de personen die voorkomen in de stukken waarom is verzocht om beperkte inzage).

Uit de uitspraak van de ABRvS blijkt in ieder geval dat ook in het geval van een verzoek om beperkte kennisneming van een stuk grote waarde wordt gehecht aan het recht op een eerlijk proces. Een dergelijk verzoek wordt dan ook niet zonder meer gehonoreerd. Met deze uitspraak benadrukt de ABRvS dan ook nogmaals dat óók in bestuursrechtelijke procedures in beginsel alle op de zaak betrekking hebbende stukken moeten worden verstrekt.

 

Link: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121281/202001087-2-a3-en-202001097-2-a3/

 


Nieuwsarchief
KHB advocaten en mediators Industrieweg 67A 5683 CB Best T. 0499 325 868 F. 0499 325 870 info@khbadvocaten.nl
Van Helvoort Van De Meulengraaf Advocatuur en Notariaat Best