Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als professioneel (juridisch) advies. KHB advocaten en mediators accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de informatie anderszins wordt gebruikt. Het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken en foto’s, berust bij KHB advocaten en mediators.

Privacyverklaring

Inleiding

KHB advocaten en mediators komt elke dag in aanraking met het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet, respecteren wij de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen wij informatie strikt vertrouwelijk. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van uw rechten en onze plichten en gaan hier op een juiste manier mee om. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. KHB advocaten en mediators is verwerkingsverantwoordelijke. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de directie van KHB advocaten en mediators.

 

Persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonsgegevens als naam en contactgegevens, BSN nummer, e-mailadres, enz. van u nodig. Verder zijn wij wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van uw kwestie vragen wij wellicht aanvullende persoonsgegevens. KHB advocaten en mediators verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden van het advocatenkantoor, zoals:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst,
  • het voeren van gerechtelijke procedures,
  • het innen van declaraties,
  • advisering, mediation, bemiddeling en verwijzing,
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen,
  • werving en selectie van personeel.

 

Internet
KHB advocaten en mediators is actief op onze website, Facebook en LinkedIn. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. KHB advocaten en mediators houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Voordat u van die diensten van partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens.
KHB advocaten en mediators verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting,
  • uitvoering van een overeenkomst,
  • verkregen toestemming van betrokkene(n),
  • gerechtvaardigd belang.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

•  Om onze juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een  gerechtelijke procedure;

 

• Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het  Kadaster of een melding bij een toezichthouder;

• Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze  privacy-verklaring, zoals onze ICT-leveranciers, vertaalbureau of accountant. Derden aan  wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de  verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens KHB advocaten en mediators, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Ook verwijderen wij uw gegevens indien wij constateren dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

 

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om  uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of  als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@khbadvocaten.nl.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht  uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer)  juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder  bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te  dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Het is mogelijk dat wij niet  aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde  persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden  van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

 

Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@khbadvocaten.nl.