Rechtsgebieden

Naast algemene juridische advisering van middelgrote ondernemingen, ondernemers en particulieren hebben onze advocaten op onderstaande rechtsgebieden ruime ervaring:

Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht vallen het procederen en adviseren in ontslagzaken voor werkgevers en werknemers en advisering van HR afdelingen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Bestuursrecht

Onder bestuursrecht vallen de aanvragen van een vergunning of het weigeren ervan. Ook handhavingsvraagstukken zoals last onder dwangsom of boetes en bezwaar daartegen vallen hieronder.

Huurrecht

Onder het huurrecht vallen alle geschillen tussen de huurder en verhuurder, waaronder gebreken, huurprijsherziening, betalingsachterstanden en opzegging/ontbinding van de huurovereenkomst met als sluitstuk ontruiming.

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand. Ook andere vraagstukken die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen, zoals het recht van hypotheek of vruchtgebruik vallen hieronder.

Insolventierecht

Onder het insolventierecht vallen niet alleen faillissementsaanvragen of verweer daartegen, maar ook advisering van de bestuurder in faillissementskwesties met de curator, waaronder bestuurders-aansprakelijkheid. 

Mediation

Indien u en uw ex-partner ervoor kiezen om de regie in eigen hand te houden door in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de (echt)scheiding, dan is mediation de beste optie. In een mediationtraject maakt u samen, onder begeleiding van een ervaren advocaat/mediator, afspraken over alle onderwerpen waar u afspraken over moet maken.

Ondernemingsrecht

Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende juridische kwesties. Van de advisering bij oprichting van een rechtspersoon met bijbehorende overeenkomsten tot procedures tussen aandeelhouders of bestuurders onderling.

Overeenkomstenrecht

Denkt u bij overeenkomstenrecht vooral aan advisering en procedures over contracten en algemene voorwaarden voor (consumenten)koop, overeenkomsten van opdracht en de franchise- en agentuurovereenkomsten.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht een zeer uitgebreid rechtsgebied waar u mee te maken krijgt als u en uw partner uit elkaar gaan, samen kinderen krijgen of in geval van overlijden. Tot dit rechtsgebied behoren onder meer de aspecten: echtscheiding; alimentatie (zowel de kinder- als de partneralimentatie.

Procesrecht

Het voeren van een procedure voor een rechter met de daaraan verbonden regels valt onder het procesrecht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kantonzaken, zaken bij de rechtbank en procedures bij gerechtshoven, met elk hun eigen formaliteiten.

Ruimtelijk ordeningsrecht

Het ruimtelijk ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht. Het betreft advisering en procedures op het terrein van het bouwen en wonen, van bestemmings-plannen, structuurvisies en streekplannen.

Strafrecht

Binnen het strafrecht behandelen wij alle strafzaken op het gebied van geweldsdelicten, verboden middelen en vermogensdelicten. Ook stellen wij geregeld hoger beroep in bij een beslissing tot niet vervolgen (artikel 12 Sv).