Nieuws

Stichting toch ontvankelijk door feitelijke werkzaamheden en statutaire doelstelling volgens RvS

26 Jul 2018

  [..]  Het belang dat de stichting zich blijkens haar statuten ten doel stelt te behartigen is "de instandhouding te bevorderen van de historische verbinding tussen Oirschot en Eindhoven via de Eindhovensedijk-Oirschotsedijk voor autoverkeer en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn". Deze doelstelling is gericht op het behartigen van algemene belangen als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb. De territoriale begrenzing van de statutaire doelomschrijving, de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven via de Eindhovensedijk-Oirschotsedijk, is gelegen in de plangebieden van de plannen Eindhoven en Oirschot.

    Om haar statutaire doel te bereiken verricht de stichting naast het voeren van procedures ook andere feitelijke werkzaamheden. Zo geeft zij voorlichting door middel van sociale media, posters en pamfletten, en deelname aan een informatiemarkt, houdt zij lezingen en vergaderingen voor leden en niet-leden, organiseert handtekeningenacties en onderhoudt zij contacten met politieke partijen in de betreffende gemeenten in het algemeen en raadsleden in het bijzonder en de pers. Voor de stelling van de raden dat de feitelijke werkzaamheden alleen gericht zijn op het voorbereiden en voeren van procedures tegen de plannen, ziet de Afdeling dan ook geen grond.

    Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat de stichting, gezien haar statutaire doelstelling en haar feitelijke werkzaamheden, een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang in het bijzonder behartigt, zodat zij als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb kan worden aangemerkt. Het beroep ingesteld door de stichting is dan ook ontvankelijk

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2018:2240


Nieuwsarchief
KHB advocaten en mediators Industrieweg 67A 5683 CB Best T. 0499 325 868 F. 0499 325 870 info@khbadvocaten.nl
Van Helvoort Van De Meulengraaf Advocatuur en Notariaat Best